Accedi
Registrati

Formularz rejestracyjny do serwisu FAI S. Coop.

Chcesz zostaæ częonkiem FaiServiceę Zrób to w prosty sposób z twojego komputera w 3 kolejnych krokach

WAęNE: Zanim zaczniesz, upewnij siê, ęe masz przy sobie:
 • telefon komórkowy, na który otrzymasz sms z pinem uwierzytelniaj¹cym oraz jednorazowa has³o One Time Password (OTP)
 • dokument to¿samoœci
 • foto (selfie) wykonane z ww. dokumentem to¿samoœci w rêku (dobrze widocznym)
 • aktualny wpis do rejestru
 • ewentualna licencja przewozowa lub inny dokument zastêpczy.

1) Wype³nij wniosek o przyst¹pienie

Odpowiedzi na kilka prostych pytañ pozwol¹ na wygenerowanie twojego wniosku o przyst¹pienie.
 • Dane osobowe
 • Dane o Izbie, Rejestrze i Licencji
 • Zgoda na przetwarzanie danych

2) Aktywuj zaawansowany podpis elektroniczny

Dokonuj¹c aktywacji online wygenerowany zostanie pin twojego zaawansowanego podpisu elektronicznego (który bêdzie ci potrzebny do podpisywania wszystkich dokumentów).
 • Uzupe³nij swoje dane osobowe, za³aduj twój dowód osobisty
 • Zachowaj swój osobisty pin uwierzytelniaj¹cy, który otrzymasz sms-em
 • PotwierdŸ i zapoznaj siê z warunkami zaawansowanego podpisu elektronicznego

3) Podpisz wniosek o przyst¹pienie

Aby podpisaæ swój wniosek o przyst¹pienie:
 • WprowadŸ swój pin uwierzyelniaj¹cy (otrzymany w momencie aktywacji) li>
 • WprowadŸ w ci¹gu 120 sekund otrzymane jednorazowe has³o One Time password (OTP)(
 • Podpisz dokument, klikaj¹c na Podpisz i na OK, tam gdzie wskazano, i zapisz go na swoim komputerze
Teraz twój wniosek o przyst¹pienie jest wype³niony.
  
Tags:

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione, propri e di terze parti, al fine di migliorare il servizio offerto. Per saperne di più, conoscere i cookie utilizzati dal sito e non autorizzare i cookie di terzi, accedi alla cookie policy. Chiudendo questo banner acconsenti all'uso dei cookie in conformità con i termini di uso dei cookies espressi nell'apposita sezione delle policy.