Accedi
Registrati

Akceptacja warunkow i prosba o uslugi

Chcesz zostaæ klientem FaiService? Zrób to w prosty spoób, z twojego komputera, w 3 kolejnych krokach

WA¯NE: Zanim zaczniesz wype³nianie, upewnij siê, ¿e masz przy sobie:
 • telefon komórkowy, na który otrzymasz sms z pinem uwierzytelniaj¹cym oraz jednorazowa has³o One Time Password (OTP)
 • dokument to¿samoœci
 • foto (selfie) wykonane z ww. dokumentem to¿samoœci w rêku (dobrze widocznym)
 • aktualny wpis do rejestru
 • ewentualna licencja przewozowa lub inny dokument zastêpczy.

1) Wype³nij przyjêcie warunków i wniosek o us³ugi

Odpowiedzi na kilka prostych pytañ pozwol¹ na wygenerowanie twojego wniosku.
 • Dane osobowe
 • Dane o Izbie, Rejestrze i Licencji
 • Zgoda na przetwarzanie danych

2) Aktywuj zaawansowany podpis elektroniczny

Dokonuj¹c aktywacji online wygenerowany zostanie pin twojego zaawansowanego podpisu elektronicznego (który bêdzie ci potrzebny do podpisywania wszystkich dokumentów).
 • Uzupe³nij swoje dane osobowe, za³aduj twój dowód osobisty
 • Zachowaj swój osobisty pin uwierzytelniaj¹cy, który otrzymasz sms-em
 • PotwierdŸ i zapoznaj siê z warunkami zaawansowanego podpisu elektronicznego

Teraz twój wniosek klient jest wype³niony.


    Chatta ora
  Oppure contatta l'assistenza clienti

Tags:

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione, propri e di terze parti, al fine di migliorare il servizio offerto. Per saperne di più, conoscere i cookie utilizzati dal sito e non autorizzare i cookie di terzi, accedi alla cookie policy. Chiudendo questo banner acconsenti all'uso dei cookie in conformità con i termini di uso dei cookies espressi nell'apposita sezione delle policy.