Log in
Register

Formularz rejestracyjny do serwisu FAI S. Coop.

Chcesz zostaæ częonkiem FaiServiceę Zrób to w prosty sposób z twojego komputera w 3 kolejnych krokach

WAęNE: Zanim zaczniesz, upewnij siê, ęe masz przy sobie:
 • telefon komórkowy, na który otrzymasz sms z pinem uwierzytelniaj¹cym oraz jednorazowa has³o One Time Password (OTP)
 • dokument to¿samoœci
 • foto (selfie) wykonane z ww. dokumentem to¿samoœci w rêku (dobrze widocznym)
 • aktualny wpis do rejestru
 • ewentualna licencja przewozowa lub inny dokument zastêpczy.

1) Wype³nij wniosek o przyst¹pienie

Odpowiedzi na kilka prostych pytañ pozwol¹ na wygenerowanie twojego wniosku o przyst¹pienie.
 • Dane osobowe
 • Dane o Izbie, Rejestrze i Licencji
 • Zgoda na przetwarzanie danych

2) Aktywuj zaawansowany podpis elektroniczny

Dokonuj¹c aktywacji online wygenerowany zostanie pin twojego zaawansowanego podpisu elektronicznego (który bêdzie ci potrzebny do podpisywania wszystkich dokumentów).
 • Uzupe³nij swoje dane osobowe, za³aduj twój dowód osobisty
 • Zachowaj swój osobisty pin uwierzytelniaj¹cy, który otrzymasz sms-em
 • PotwierdŸ i zapoznaj siê z warunkami zaawansowanego podpisu elektronicznego

3) Podpisz wniosek o przyst¹pienie

Aby podpisaæ swój wniosek o przyst¹pienie:
 • WprowadŸ swój pin uwierzyelniaj¹cy (otrzymany w momencie aktywacji) li>
 • WprowadŸ w ci¹gu 120 sekund otrzymane jednorazowe has³o One Time password (OTP)(
 • Podpisz dokument, klikaj¹c na Podpisz i na OK, tam gdzie wskazano, i zapisz go na swoim komputerze
Teraz twój wniosek o przyst¹pienie jest wype³niony.


    Chatta ora
  Oppure contatta l'assistenza clienti

Tags:

This website uses its or third party technical and profiling cookies, in order to improve our service. To learn more, to know which cookies are used by the website or to not authorize third party cookies, let's visit the cookie policy. By closing this message, you consent to the use of cookies in accordance with the terms of use of cookies expressed in the policy section.