Log in
Register

Akceptacja warunkow i prosba o uslugi

Chcesz zostaæ klientem FaiService? Zrób to w prosty spoób, z twojego komputera, w 3 kolejnych krokach

WA¯NE: Zanim zaczniesz wype³nianie, upewnij siê, ¿e masz przy sobie:
 • telefon komórkowy, na który otrzymasz sms z pinem uwierzytelniaj¹cym oraz jednorazowa has³o One Time Password (OTP)
 • dokument to¿samoœci
 • foto (selfie) wykonane z ww. dokumentem to¿samoœci w rêku (dobrze widocznym)
 • aktualny wpis do rejestru
 • ewentualna licencja przewozowa lub inny dokument zastêpczy.

1) Wype³nij przyjêcie warunków i wniosek o us³ugi

Odpowiedzi na kilka prostych pytañ pozwol¹ na wygenerowanie twojego wniosku.
 • Dane osobowe
 • Dane o Izbie, Rejestrze i Licencji
 • Zgoda na przetwarzanie danych

2) Aktywuj zaawansowany podpis elektroniczny

Dokonuj¹c aktywacji online wygenerowany zostanie pin twojego zaawansowanego podpisu elektronicznego (który bêdzie ci potrzebny do podpisywania wszystkich dokumentów).
 • Uzupe³nij swoje dane osobowe, za³aduj twój dowód osobisty
 • Zachowaj swój osobisty pin uwierzytelniaj¹cy, który otrzymasz sms-em
 • PotwierdŸ i zapoznaj siê z warunkami zaawansowanego podpisu elektronicznego

Teraz twój wniosek klient jest wype³niony.


    Chatta ora
  Oppure contatta l'assistenza clienti

Tags:

This website uses its or third party technical and profiling cookies, in order to improve our service. To learn more, to know which cookies are used by the website or to not authorize third party cookies, let's visit the cookie policy. By closing this message, you consent to the use of cookies in accordance with the terms of use of cookies expressed in the policy section.